top of page
3D Manufacturing Printer

Најголемо искуство

Голем број на реализирани проекти во соработка со стопанството

Центар за истражување, развој и континуирано образование

Центарот за истражувања, развој и континуирано образование ЦИРКО е основан во 2002 година од Машинскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” Скопје како самостојна организација. Основна цел на Центарот е да спроведува истражувања и поддржува развој во областа на машинското инженерство и да организира и координира професионални обуки во рамките на сите дисциплини кои ги покрива Машинскиот факултет – Скопје.

Инспекција на лифтови, дигалки и транспортери

Инспекција на опрема под притисок, метални конструкции, жичари и ски-лифтови

Инспекција на моторни возила

Калибрација на сила и момент на сила

06.

Калибрација на должина, агол и рапавост

Тестирање на механички карактеристики, машини и возила

Испитувања

Проектирања

Обуки

Наши соработници
bottom of page