Најголемо искуство

Со голем број на реализирани проекти во соработка со стопанството

Најголема стручност

Со стотина врвни професионалци и научници од областа на машинството

Најдобра опременост

Со најсовремено опремени лаборатории

 • slideshow_image_1
 • slideshow_image_2
 • slideshow_image_3
 • slideshow_image_4
 • slideshow_image_5
 • slideshow_image_6
 • slideshow_image_7
 • slideshow_image_8
 • slideshow_image_9

Центарот за истражувања, развој и континуирано образование ЦИРКО е основан во 2002 година од Машинскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” Скопје како самостојна организација. Основна цел на Центарот е да спроведува истражувања и поддржува развој во областа на машинското инженерство и да организира и координира професионални обуки во рамките на сите дисциплини кои ги покрива Машинскиот факултет – Скопје.

УСЛУГИ

Инспекција на лифтови, дигалки и транспортери

Основната дејност на Инспекциското тело за лифтови, дигалки и транспортери е инспекција (контрола) на лифтови, дигалки и транспортери, односно вршење на технички преглед и оцена на сообразност - лифтови (модул G), дигалки и транспортери. Инспекциското тело за прв пат е акредитирано од страна на Институт за акредитација во 2009 година под ознаката ИТ – 021


ИТ – 021 нуди:

 • Оцена на сообразност - Поединечна верификација на лифтови (модул “G”)
 • Оцена на сообразност на сите типови на дигалки и индустриски транспортери
 • Технички преглед на лифтови за превоз на лица, за превоз на лица и стоки или за превоз само на стоки со пристап на лица во кабината
 • Технички преглед на транспортери за лица (ескалатори и подвижни ленти за превоз на лица)
 • Технички преглед на: - мостовски дигалки (кранови):
  • портални,
  • полупортални дигалки (кранови);
  • подвижни и неподвижни конзолни дигалки (кранови);
  • подвижни и неподвижни дигалки (кранови) со столб или кула.
 • Технички преглед на дигалки монтирани на возила кои служат за натоварување и растоварување
 • Технички преглед на дигалки за одржување и сервисирање возила
 • Технички преглед на:
  • сите други дигалки кои што работат со помош на челично јаже, верига или некој друг елемент за подигнување на товар и користат рачен или механизиран погон
  • виљушкари
 • Технички преглед на сите видови на транспортери (транспортери со ленти, транспортери со плочки, транспортери со гребла и сл. кои служат континуиран транспорт на товар во парчиња или растресити и сипливи материјали (метални или неметални минерални суровини)
 • Технички преглед на лифтовски платформи за превоз на лица, за превоз на лица и стоки или само за превоз на стоки со пристап на лица на платформата

Инспекција на опрема под притисок, метални конструкции, жичари и ски-лифтови

Основната дејност на Инспекциското тело за опрема под притисок, метални конструкции, жичари и ски-лифтови е инспекција на опрема под притисок, прeнослива опрема под притисок, метални конструкции, жичари и ски-лифтови. Инспекциското тело за прв пат е акредитирано од страна на Институт за акредитација во 2010 година под ознаката ИТ – 027


ИТ – 027 нуди:

 • Технички преглед и периодична инспекција на опрема под притисок
  • Парни котли и нивни инсталации
  • Садови под притисок и нивни инсталации
  • Постројки од опрема под притисок
  • Магистрални нафтоводи и гасоводи
  • Инсталации за полнење кои можат да бидат:
   • постројки кои содржат опрема под притисок за складирање на гасови под притисок наточени од пренослива опрема под притисок;
   • постројки кои се определени да наточуваат гасови под притисок во пренослива опрема под притисок;
   • постројки кои се определени да наточуваат гасови под притисок во возила за земјена, водна или воздушна пловидба
 • Метални конструкции
 • Жичани постројки за превоз на лица
 • Сите типови на жичари за превоз на лица
  • Ски-лифтови
 • Оценка на сообразност- Верификација на единица (Модул G) на опрема под притисок
 • Оценка на сообразност- Верификација на единица (Модул G) на пренослива опрема под притисок
 • Повторна употреба и периодични инспекции на пренослива опрема под притисок.
 • Повеќе информации за оваа дејност можат да се најдат на www.cirko.mk/it027/

Инспекција на возила

Во рамките на Техничката служба за возила функционира и Инспекциско тело за моторни возила чија основната дејност е единечно одобрување на возила од категориите L, M, N, O, T, C, R, S; одобрување на преправени и поправени возила; одобрување на тип на возило. Инспекциското тело за прв пат е акредитирано од страна на Институт за акредитација во 2008 година под ознаката ИТ – 009


ИТ – 009 нуди:

 • Единечно одобрување на возила од категориите L, M, N, O, T, C, R, S;
 • Одобрување на преправени и поправени возила;
 • Одобрување на тип на возило;
 • Идентификација и идентификација и оцена на техничката сообразност
 • Евидентирање на промени кои не значат преправки и поправки;
 • Сертифицирање на возила за превоз на опасни материи (АДР)
  • АДР одобрување и годишни технички проверки на возила за превоз на опасни материи;
  • Проверки на цистерни за транспорт на опасни материи без надпритисок (класа 3 до 9);
 • Сертифицирање за подготвеност за сообраќај (СЕМТ)
 • Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор);
 • Проверка на исполнетост на посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат деца;
 • Проверка на исполнетост на посебни технички барања на возилата кои се користат за јавен превоз.

Повеќе информации за оваа дејност можат да се најдат на vozila.cirko.mk

Безбедност при работа

...

Калибрација на сила и момент на сила

Основната дејност на Лабораторијата за калибрација на сила и момент на сила е калибрација на уреди и опрема за мерење на физичките величини сила и момент. Лабораторијата за калибрација за прв пат е акредитирана од страна на Институт за акредитација во 2006 година под ознаката ЛК – 001


ЛК – 001 нуди:

 • Калибрација на динамометри согласно стандардот МКС EN ISO 376:2011 во оспег:
  • 200 – 1000 N
  • 1000 – 10000 N
  • 10000 – 50000 N
  • 50000 – 200000 N
  • 200000 – 1000000 N
  • 1000000 – 5000000 N
 • Калибрација на системи за мерење на сила кај машини за испитување на метални материјали согласно стандардот MKC EN ISO 7500-1 во опсег од:
  • 1000 – 5000000 N
 • Калибрација на системот за мерење сила кај едноосни машини за испитување материјали согласно стандардот MKC EN 12390-4 во опсег:
  • 1000 – 5000000 N
 • Калибрација на момент клучеви согласно стандардот МКС EN ISO 6789:2009 во опсег:
  • 20 - 100 Nm
  • 100 – 1000 Nm

Повеќе информации за оваа дејност можат да се најдат на www.callab.mf.edu.mk

Калибрација на должина, агол и рапавост

...

Тестирање на механички карактеристики, машини и возила

Основната дејност на Лабораторијата за тестирање на механички карактеристики, машини и возила е тестирање на механички карактеристики на метални лимови и жици, тестирање на машини и тестирање на уреди и опрема кај возилата. Лабораторијата за тестирање за прв пат е акредитирана од страна на Институт за акредитација во 2014 година под ознаката ЛТ – 045


ЛТ – 045 нуди:

 • Тестирање на механички карактеристики на метали со истегнување согласно стандардот EN ISO 6892-1 2009
 • Тестирање на возила во однос на нивните уреди за бочна заштита и испитување на уреди за бочна заштита согаслно ЕСЕ R73.01

Повеќе информации за оваа дејност можат да се најдат на www.testlab.mf.edu.mk

Испитување во одделни области

Центарот за истражување, развој и континуирано образование може да организира и спроведе експериментални, или виртуелни испитувања во сите области од дејствувањето на Машинскиот факултет – Скопје. Испитувањата може да се однесуваат во регулираните области, односно да се спроведат согласно определени технички стандарди и други прописи, или на база на барање и постапка дефинирани од одделни нарачатели.

Во експерименталните испитувања се користи современа опрема за мерење и обработка на резултатите.

Виртуелните испитувања се спроведуваат преку развој на модели и симулација со помош на професионални пакети во областите на конечните елементи, автоматската динамичка анализа на механичките системи, флуидните и термичките процеси и слично.

Испитувањета ги организираат и спроведуваат врвни експерти од Машинскиот факултет – Скопје.

Обуки

Центарот организира низа обуки од типот „доживотно учење“ (Life-Long Learning) во сите области на машинството. Обуките се држат во соработка со Машинскиот факултет и по програма која ја има усвоено Наставно научниот совет на Машинскиот факултет. Обуките може да бидат и со проверка на знаењето и во тој случај се добива сертификат за стекнато знаење. За останатите обуки се добива потврда за учество.

По барање на одделни корисници може да се организираат и обуки по взаемно усогласена програма.

Обуките содржат теоретски и практични делови, а ги спроведуваат врвни експерти од Машинскиот факултет.

За повеќе информации во врска со обуките треба да се контактира соодветниод сектор од ЦИРКО.

Најнови информации

Дизајнирање на индустриски производи

Во рамките на своите активности од областа на дизајн на индустриски производи ЦИРКО нуди обуки и експертизи во областа на индустрискиот и инженерскиот дизајн за студенти и за индустријата. Нашата работа е посветена на унапредувањето на процедурите и знаењата во областа на индустрискиот дизајн, развојот на нови производи и автоматизација на дизајнот.

Со високостручен кадар, работилници и опрема лабораторијата ИДЕА Лаб, нуди едукативни и апликативни услуги за индустријата, компаниите и поединците од областа на индустрискиот и инженерскиот дизајн, ергономски анализи и експертизи, прототипирање, дигитална презентација и анимација, како и едукација во областа на современи инженерски и дизајнерски софтвери.

Повеќе информации за оваа дејност можат да се најдат на www.idealab.mf.edu.mk

Проектирање

Центарот за истражување, развој и континуирано образование, во соработка со Машинскиот факултет – Скопје изработува идејни и главни проекти и врши надзор при изведба на проекти во сите области од машинството.

Останато

...

ЗА НАС

Центарот за истражување, развој и континуирано образование е друштво со ограничена одговорност основано од страна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за потребите на Машински факултет – Скопје за вршење на:

 • апликативна дејност
 • високостручни и научни истражувања
 • техничка анализа и инспекција во рамките на законски регулираните дејности
 • обуки за доживотно учење
 • други дејности во сферата на апликативната дејност


ЦИРКО има агилна структура способна да ги фокусира своите ресурси за тековните активности во согласност со моменталните приоритети. Поддршката од Машинскиот факултет - Скопје го прави ЦИРКО постојано сигурен партнер на секој проект. Посветеноста на сите истражувачи кон меѓународната соработка го движи центарот кон обезбедување на најдобри резултати во своите меѓународни активности.

Искуството на партнерите на ЦИРКО стекнато низ претходните проекти сведочи дека Центарот отсекогаш бил признат како партнер кој навремено и одговорно ги реализира своите активности, со резултати кои секогаш се оценети со високи оценки за нивната валидност и висок научен квалитет.МИСИЈА И ВИЗИЈА

Трансфер на нови техники и технологии заради зголемување на конкурентноста на економијата во регионот и пошироко.

Континуирано образование на кадрите со цел подигање на нивото на знаење и севкупниот интелектуален потенцијал.

Политика за квалитет

Политика за управување со животна средина

ЦЕЛИ

Реализација на проекти за трансфер на технологија во мали и средни претпријатија.

Реализација на соработка со правни субјекти од стопанството.

Реализација на курсеви и обуки.ИСТОРИЈАТ

Центарот за истражувања, развој и континуирано образование е основан од Машинскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” Скопје како самостојна организација од 2002 година. Центарот за истражувања, развој и континуирано образование, во ноември 2012 година, го менува својот правен статус и преминува во Центар за истражување, развој и континуирано образование ЦИРКО ДООЕЛ Скопје, каде нов правен сопственик и основач е Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” Скопје.

Првите проекти на ЦИРКО беа реализирани во соработка со ГТЗ – Проект за трансфер на технологија и мали и средни претпријатија од Македонија во периодот од 2003 до 2005 година:

 • Технолошко решение за подобрување на процесот за производство на лесна картонска амбалажа.
 • Систем за мониторинг и управување со технолошки процеси во прехранбена и цементна индустрија.
 • Развој на сосема нова еко-технологија за производство на филтри за гориво, воздух и масло за камиони и тешки возила.
 • Вовед во техниките за компјутерско дизајнирање на челични конструкции за инженерите во малите и средни претпријатија.
 • Дијагностички мониторинг систем за ротациони постројки.
 • Подобрување на технологија и вовед на мерки за процена на квалитетот во процесот на пресување и термичка обработка на фрикциони облошки.
 • Развој на технологија за производство на полиетиленски цевки со примеси на рециклиран материјал.


Во 2009 година е добиен првиот Сертификат за акредитација на Инспекциско тело во рамките на ЦИРКО, а тоа е Инспекциското тело за лифтови, дигалки и транспортери (ИТ021).

Од 8 октомври 2010 година ЦИРКО дооел Скопје е регистриран како Центар за трансфер на технологии, односно регистриран е како Субјект на технолошки развој заведен во Регистарот на субјекти за технолошки развој при Министерството за образование и наука (одлука на МОН бр. 13-4165/1).

Во 2010 година во рамките на активностите на ЦИРКО се акредитира и Инспекциско тело за опрема под притисок, метални конструкции, жичари и ски-лифтови (ИТ027).

timeline


МАТИЧНА ИНСТИТУЦИЈА

Машинскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” Скопје во 2002 година го основа Центарот за истражувања, развој и континуирано образование како самостојна организација.

Развојот на студиите по машинство во Македонија ја наложи потребата од формирање на Машински факултет и од 1959-та година тој постои до денес. Во овие пет и пол декади, Машинскиот факултет развива свои карактеристики кои во најголем дел се поклопуваат со визиите на неговите основачи, а го рефлектираат стекнатото искуство при развојот.

Денес, Машинскиот факултет во Скопје нуди образование кое одговара на последните трендови на Европската Област за Високо Образование, како ЕКТС и постулатите на Болоњската декларација. Студиските програми се согласно потребите за производство на кадар кој ќе одговори на барањата за развој на индустриските гранки во Република Македонија, кадар кој ќе одговара на потребите на светски познатите компании.

На Факултетот има шест Институти и еден Оддел и тоа: Институт за производно машинство со 5 лаборатории; Институт за машински конструкции, механизациони машини и возила со 3 лаборатории; Институт за термотехника и термоенергетика со 5 лаборатории; Институт за хидротехника, пневматика и автоматика со 2 лаборатории; Институт за заварување и заварени конструкции со 4 лаборатории; Институт за механика со една лабораторија и Оддел за математика и информатика.

Покрај наставно-образовната дејност, Машинскиот факултет е носител на научноистражувачката дејност од областа на машинската струка. Со својот кадровски потенцијал претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката во стопанството. Научноистражувачката дејност на Факултетот се остварува преку учество во реализацијата на научноистражувачки проекти и преку изработка на магистерски тези и докторски дисертации. Резултат на интензивната научноистражувачка дејност на Факултетот е и учеството на наставниците и соработниците со реферати на голем број мегународни конференции, симпозиуми и семинари во земјата и во странство, објавувањето научни и стручни трудови и статии во домашни и странски списанија, зборници и книги.

Во последниве години, на Факултетот се реализирани 47 научноистражувачки проекти меѓу кои се вбројуваат: Центар за Истражување, Развој и Континуирано Образование - ЦИРКО, проект за подобрување на конкурентност на мали и средни претпријатија од машинската индустрија во соработка со УСАИД, Тренинг центар на Џонсон Контролс, УНИДО - проект имплементиран од страна на Обединети Нации - Македонски национален центар за почисто производство, Македонски центар за енергетска ефикасност - МАЦЕФ, Центар за климатски промени, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Центар за развој на нови бизниси (УКИМ-БСЦ), како и ТЕМПУС проекти за: Развој на постдипломски студии за индустриски дизајн и маркетинг, Креирање на лабораторија за веб базирани техники за е-учење, Нумерички симулации во машинското инженерство, Креирање на истражувачки капацитети и инструменти за подобрување на соработката високо образование и Компетенции кои се совпаѓаат во високото образование и економијата: Од каталог на компетенции до развој на стратегија и курикулум.

Повеќе информации за матичната институција на ЦИРКО може да се најде на www.mf.edu.mkОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ

Сектор за општи, технички и административни работи

Во Секторот општи, технички и административни работи се вршат следниве работи:

 • Правни и општи кадровски работи
 • Развојно информатички активности
 • Заеднички работи за сите сектори, логистички работи
 • Административни работи со цел поддршка на останатите сектори и поддршка на услугата на клиентите на друштвото
 • Изготвување на анализи и други стручни материјали од доменот на обавување на работите на секторот
 • Одржување, хигиено-технички работи и сл.

Сектор за континуирано образование и доживотно учење

Секторот за континуирано образование и доживотно учење организира семинари, обуки, тренинг, работилници, курсеви за професионално и континуирано образование за потребите на правни и физички лица, како и за дејноста од останатите сектори во ЦИРКО.

Сектор за опрема под притисок, метални конструкции, жичари и ски-лифтови

Во Секторот се вршат следните работи:

 • Технички прегледи и периодични испитувања на опрема под притисок, метални конструкции, жичарници и ски-лифтови
 • Оцена на сообразност на опрема под притисок, метални конструкции, жичарници и ски-лифтови
 • NDT испитувања
 • Оценка и изготвување на NDT извештаи
 • Изготвување на технички извештаи
 • Други активности од областа на заварување и заварени конструкции

Сектор за лифтови, дигалки и транспортери

Во Секторот се вршат следните работи:

 • Технички преглед и периодични испитувања на лифтови, дигалки и транспортери
 • Оценка на сообразност на лифтови, дигалки и транспортери
 • Изготвување на технички извештаи
 • Други активности од областа на лифтови, дигалки и транспортери

Сектор за возила

Во Секторот се вршат следниве работи:

 • Раководење со оперативни работи во постапките на технички прегледи на возилата, инспекциски активности и испитување на возилата
 • Оперативни работи во постапките на технички преглед на возилата, инспекциски активности и испитување на возилата
 • Административни работи во постапките на испитување, инспектирање и прегледи на возилата
 • Подготовка на технички извештаи и други технички документи
 • Подготовка на работни и помошни материјали за оперативна работа
 • Подготовка на технички извештаи и други технички документи
 • Други активности од областа на возила

Сектор за компетенции

Во секторот се вршат следните работи:

 • Технички активности поврзани со Центарот за компетенции
 • Активности за примена на добрата пракса
 • Активности за квалитет на обезбедените услуги
 • Активности за условите за правилна работа на центарот – расположивост на потребнатехничка опрема, кадар и работни услови
 • Активности за соработка со единиците во состав на Машинскиот факултет и други ентитети
 • Активности за идентификување, развивање и имплементирање подобрувања на својата работа за да се задоволат барањата на регулативата и на корисниците
 • За планирање на инвестициите и контрола на трошоците
 • Приготвување и одобрување на потребните планови и работни упатства
 • Обука на персоналот

Сектор за почисто производство

Во секторот се вршат следните работи:

 • Соработка со индустријата во Република Македонија и со други меѓународни институции во насока на изработка на студии за воведување на технологии на почисто производство
 • Оптимално користење на природни ресурси во компаниите, воведување на системи за енергетска ефикасност
 • Подобрување на конкурентноста на компаниите

Сектор за енергетика, екологија, горива

Во секторот се вршат следниве работи:

 • Соработка со индустријата во Република Македонија за изработка на студии, проекти, ревизии, надзори на полето на енергетиката, екологијата, енергетската ефикасност
 • Физибилити студии за мали хидроцентрали
 • Испитување на горива и ефикасно искористување на енергетските ресурси

Сектор за индустриски дизајн

Во Секторот се вршат следниве работи:

 • Индустриски дизајн на производи
 • Моделирање, симулација и анализа на прототипови на производи
 • Ергономски анализи и експериментална верификација на удобноста при седење
 • Моделирање на производи од пластика и калапни јадра
 • Креирање на презентации и анимации
 • Организација на семинари, обуки, тренинг, работилници, курсеви за професионално и континуирано образование од областа на дизајнот и моделирањето на производите, ергономски анализи и други анализи на производите, за потребите на правни и физички лица


РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Центарот за истражување, развој и континуирано образование учествувал во подготовката и имплементацијата на голем број национални и меѓународни истражувачки и развојни проекти.

Во соработка со ГТЗ – Проект за трансфер на технологија и мали и средни претпријатија од Македонија во периодот од 2003 до 2005 година реализирани се следниве проекти:

 • Технолошко решение за подобрување на процесот за производство на лесна картонска амбалажа
 • Систем за мониторинг и управување со технолошки процеси во прехранбена и цементна индустрија
 • Развој на сосема нова еко-технологија за производство на филтри за гориво, воздух и масло за камиони и тешки возила
 • Вовед во техниките за компјутерско дизајнирање на челични конструкции за инженерите во малите и средни претпријатија
 • Дијагностички мониторинг систем за ротациони постројки
 • Подобрување на технологија и вовед на мерки за процена на квалитетот во процесот на пресување и термичка обработка на фрикциони облошки
 • Развој на технологија за производство на полиетиленски цевки со примеси на рециклиран материјал


Во соработка со мисијата УСАИД во Македонија и проектот е-БИЗ, ЦИРКО го креираше Центарот за машински инженерски системи. Во периодот од 2007 година до денес, преку разни проекти и програми за финансирање беше набавена напредна инженерска опрема за компјутерско моделирање и симулации, 3Д скенирање, изработка на брзи прототипови, дизајн и развој на снабдувачки синџири итн.


Референци:

 1. Арчелормитал АД Скопје
 2. АД ЕЛЕМ Македонија
 3. АД МЕПСО Македонија
 4. Џонсон Контролс Скопје
 5. Џонсон Мети Каталистс Скопје
 6. Ван Хоол Скопје
 7. DMM Dräexlmaier Manufacturing Macedonia dooel Kavadarci
 8. Ariljemetal doo Skopje
 9. Wurth Macedonia dooel
 10. Microsam Prilep AD
 11. ЕВН Македонија
 12. Triglav Osiguruvanje АД Скопје
 13. Македонски телеком АД Скопје
 14. Образовен центар АЛГОРИТАМ дооел Скопје
 15. PIVARA AD Skopje
 16. School for Technologies and Systems, Novo Mesto, Slovenia
 17. Министерство за образование на Република Македонија
 18. Министерство за наука и технологија на Словенија
 19. Министерство за наука, образование и спорт на Хрватска
 20. Министерство за образование и истражување на Германија
 21. Влада на Кралството Норвешка
 22. Европска комисија, програма ТЕМПУС
 23. Европска комисија, програма ФП7
 24. GIZ – Германска техничка соработка
 25. CEEPUS програма

КОНТАКТ

Центар за истражувања, развој
и континуирано образование

Машински факултет - Скопје
Карпош II бб
1000 Скопје, Р.Македонија

ИТ – 021: +389 2 3099 298
ИТ – 027: +389 2 3099 298
Тел. и факс: +389 2 3099 285
Управител: +389 2 3099 212