top of page

Проектирања

Центарот за истражување, развој и континуирано образование, во соработка со Машинскиот факултет – Скопје изработува идејни и главни проекти и врши надзор при изведба на проекти во сите области од машинството.

bottom of page