top of page
stock-photo-the-d-printing-machine-operation-the-d-rapid-prototype-processing-concept-1447

Реализирани проекти

Центарот за истражување, развој и континуирано образование учествувал во подготовката и имплементацијата на голем број национални и меѓународни истражувачки и развојни проекти.

Во соработка со ГТЗ – Проект за трансфер на технологија и мали и средни претпријатија од Македонија во периодот од 2003 до 2005 година реализирани се следниве проекти:

01

Технолошко решение за подобрување на процесот за производство на лесна картонска амбалажа

02

Систем за мониторинг и управување со технолошки процеси во прехранбена и цементна индустрија

03

Развој на сосема нова еко-технологија за производство на филтри за гориво, воздух и масло за камиони и тешки возила

04

Вовед во техниките за компјутерско дизајнирање на челични конструкции за инженерите во малите и средни претпријатија

05

Дијагностички мониторинг систем за ротациони постројки

06

Подобрување на технологија и вовед на мерки за процена на квалитетот во процесот на пресување и термичка обработка на фрикциони облошки

07

Развој на технологија за производство на полиетиленски цевки со примеси на рециклиран материјал
stock-photo-the-d-printing-machine-operation-the-d-rapid-prototype-processing-concept-1447

Во соработка со мисијата УСАИД во Македонија и проектот е-БИЗ, ЦИРКО го креираше Центарот за машински инженерски системи. Во периодот од 2007 година до денес, преку разни проекти и програми за финансирање беше набавена напредна инженерска опрема за компјутерско моделирање и симулации, 3Д скенирање, изработка на брзи прототипови, дизајн и развој на снабдувачки синџири итн.

Наши соработници
bottom of page