top of page

Обуки

Центарот организира низа обуки од типот „доживотно учење“ (Life-Long Learning) во сите области на машинството. Обуките се држат во соработка со Машинскиот факултет и по програма која ја има усвоено Наставно научниот совет на Машинскиот факултет. Обуките може да бидат и со проверка на знаењето и во тој случај се добива сертификат за стекнато знаење. За останатите обуки се добива потврда за учество.

По барање на одделни корисници може да се организираат и обуки по взаемно усогласена програма.

Обуките содржат теоретски и практични делови, а ги спроведуваат врвни експерти од Машинскиот факултет.

За повеќе информации во врска со обуките треба да се контактира соодветни од сектор од ЦИРКО.

Најнови информации

bottom of page