top of page

Инспекција на опрема под притисок, метални конструкции, жичари и ски-лифтови

Основната дејност на Инспекциското тело за опрема под притисок, метални конструкции, жичари и ски-лифтови е инспекција на опрема под притисок, прeнослива опрема под притисок, метални конструкции, жичари и ски-лифтови. Инспекциското тело за прв пат е акредитирано од страна на Институт за акредитација во 2010 година под ознаката ИТ – 027

 

ИТ – 027 нуди:

 • Технички преглед и периодична инспекција на опрема под притисок

  • Парни котли и нивни инсталации

  • Садови под притисок и нивни инсталации

  • Постројки од опрема под притисок

  • Магистрални нафтоводи и гасоводи

  • Инсталации за полнење кои можат да бидат:

   • постројки кои содржат опрема под притисок за складирање на гасови под притисок наточени од пренослива опрема под притисок;

   • постројки кои се определени да наточуваат гасови под притисок во пренослива опрема под притисок;

   • постројки кои се определени да наточуваат гасови под притисок во возила за земјена, водна или воздушна пловидба

 • Метални конструкции

 • Жичани постројки за превоз на лица

 • Сите типови на жичари за превоз на лица

  • Ски-лифтови

 • Оценка на сообразност- Верификација на единица (Модул G) на опрема под притисок

 • Оценка на сообразност- Верификација на единица (Модул G) на пренослива опрема под притисок

 • Повторна употреба и периодични инспекции на пренослива опрема под притисок.

bottom of page