top of page

Калибрација на сила и момент на сила 

Основната дејност на Лабораторијата за калибрација на сила и момент на сила е калибрација на уреди и опрема за мерење на физичките величини сила и момент. Лабораторијата за калибрација за прв пат е акредитирана од страна на Институт за акредитација во 2006 година под ознаката ЛК – 001

 

ЛК – 001 нуди:

 • Калибрација на динамометри согласно стандардот МКС EN ISO 376:2011 во оспег:

  • 200 – 1000 N

  • 1000 – 10000 N

  • 10000 – 50000 N

  • 50000 – 200000 N

  • 200000 – 1000000 N

  • 1000000 – 5000000 N

 • Калибрација на системи за мерење на сила кај машини за испитување на метални материјали согласно стандардот MKC EN ISO 7500-1 во опсег од:

  • 1000 – 5000000 N

 • Калибрација на системот за мерење сила кај едноосни машини за испитување материјали согласно стандардот MKC EN 12390-4 во опсег:

  • 1000 – 5000000 N

 • Калибрација на момент клучеви согласно стандардот МКС EN ISO 6789:2009 во опсег:

  • 20 - 100 Nm

  • 100 – 1000 Nm

Ти требаат повеќе информации?

Посети го сајтот на лабораторијата на калибрација на сила и момент на сила

bottom of page