Метални конструкции

Macedonian

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ,

ВЕРИФИКАЦИЈА ПРИ ПРОЕКТИРАЊЕ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖА

Со прегледувањето и испитувањето на металните конструкции се проверува и утврдува дали на конструкцијата која треба да се стави во употребаа, се применети, техничките прописи, стандардите и упатствата од производителот. Прегледот и испитувањето металните конструкции се врши врз основа на РУ.00100.09.00-Работното упатство за преглед и испитување на металните конструкции, а согласно со Национални и меѓународни прописи и препораки при прв технички преглед после завршена монтажа.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ИСПИТУВАЊЕ ПРИ ПУШТАЊЕ ВО УПОТРЕБА

Со прегледувањето и испитувањето на металните конструкции се проверува и утврдува дали на конструкцијата која се користи при процесот на работа, се применети, техничките прописи, стандардите и упатствата од производителот. Прегледот и испитувањето металните конструкции се врши врз основа на РУ.00100.09.00-Работното упатство за преглед и испитување на металните конструкции, а согласно со Национални и меѓународни прописи и препораки технички преглед при експлоатација.