Информации за технички прегледи и периодични испитувања на техничката опрема

Оцена на сообразноста на нова опрема,прв технички преглед за ставање во употреба и периодични прегледи и испитувања.
Согласно Законот за техничка инспекција (Службен весник на Р.Македонија  бр. 88/2008), опремата според областите опфатни во членот 5 подлежат на инспекциски надзор кој го врши Државниот Инспекторат за Техничка Инспекција. Активностите на технички прегледи и периодични испитувања на предметната опрема ги врши независно правно лице -Инспекциско тело акредитирано согласно МКС EN ISO 17020, кое има решение за вршење на инспекциските активности. За техничката опрема која е во опсегот на акредитација на Инспекциското тело ИТ 027, инспекциските
0 comment(s)
Macedonian

Ве молиме напишете ги Вашите предлози за подобрување на функционалноста на WEB страната. Сите предлози ќе бидат разгледани, а добрите ќе прифатени и имплементирани.

Ви Благодариме.